ikona wczytywania strony

Zakres działania, udzielane świadczenia ❯ Fundusz alimentacyjny

Zakres działania, udzielane świadczenia - wybierz
podmenu:
Ikonka symbolizująca artykuł

1. Osoby uprawnione ⇱

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
1) obywatelom polskim.
2) cudzoziemcom:
a) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
b) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, o których mowa wyżej, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2016-01-06
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10
Licznik odwiedzin: 12179

 1. 2012-07-03 (16:48:52)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 1. Osoby uprawnione
  Redaktor: admin10
 2. 2012-07-03 (16:48:56)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 1. Osoby uprawnione
  Redaktor: admin10
 3. 2013-10-16 (12:40:55)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Osoby uprawnione
  Redaktor: admin10
 4. 2016-01-06 (11:28:58)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 1. Osoby uprawnione
  Redaktor: admin10
 5. 2017-08-03 (16:44:30)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Osoby uprawnione
  Redaktor: admin10
 6. 2017-08-03 (20:32:44)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Osoby uprawnione
  Redaktor: admin10
 7. 2020-07-03 (14:14:49)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Osoby uprawnione
  Redaktor: admin10
 8. 2020-11-07 (20:00:30)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 1. Osoby uprawnione
  Redaktor: Monika K