ikona wczytywania strony

Zakres działania, udzielane świadczenia ❯ Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

Zakres działania, udzielane świadczenia - wybierz
podmenu:
Ikonka symbolizująca artykuł

19. Informacja oświadczeniach nienależnie pobranych ⇱

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu.

Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się:

1) świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub zmniejszenie wysokości przysługujących świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania,
2) świadczenia rodzinne wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu - po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 4c ustawy o świadczeniach rodzinnych,
2) świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
3) świadczenia rodzinne wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 23a ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne,
4) świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia rodzinnego,
5) świadczenia rodzinne wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję.

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegają zwrotowi łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych do dnia spłaty. Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2016-01-03
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: Administrator systemu
Licznik odwiedzin: 10782

 1. 2012-07-02 (14:43:27)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 19. Słownik użytych pojęć
  Redaktor: admin10
 2. 2012-07-02 (14:43:32)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 19. Słownik użytych pojęć
  Redaktor: admin10
 3. 2012-07-15 (16:03:31)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 19. Słownik użytych pojęć
  Redaktor: admin10
 4. 2013-01-06 (17:55:04)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 19. Informacja oświadczeniach nienależnie pobranych
  Redaktor: admin10
 5. 2013-10-16 (12:38:58)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 19. Informacja oświadczeniach nienależnie pobranych
  Redaktor: admin10
 6. 2015-06-26 (07:45:02)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 19. Informacja oświadczeniach nienależnie pobranych
  Redaktor: admin10
 7. 2015-10-30 (18:35:36)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 19. Informacja oświadczeniach nienależnie pobranych
  Redaktor: admin10
 8. 2015-10-30 (18:35:38)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 19. Informacja oświadczeniach nienależnie pobranych
  Redaktor: admin10
 9. 2016-01-02 (16:55:59)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 20. Informacja oświadczeniach nienależnie pobranych=
  Redaktor: admin10
 10. 2016-01-02 (16:56:43)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 20. Informacja oświadczeniach nienależnie pobranych=
  Redaktor: admin10
 11. 2016-01-02 (17:00:56)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 20. Informacja oświadczeniach nienależnie pobranych
  Redaktor: admin10
 12. 2016-01-03 (10:05:16)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 20. Informacja oświadczeniach nienależnie pobranych
  Redaktor: admin10
 13. 2017-08-01 (19:47:19)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 20. Informacja oświadczeniach nienależnie pobranych
  Redaktor: admin10
 14. 2024-01-01 (12:34:08)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 19. Informacja oświadczeniach nienależnie pobranych
  Redaktor: Administrator systemu