ikona wczytywania strony

Zakres działania, udzielane świadczenia ❯ Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

Zakres działania, udzielane świadczenia - wybierz
podmenu:
Ikonka symbolizująca artykuł

9. Dodatek do z.r. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzyst. z urlopu wychow. ⇱

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
1) 24 miesięcy kalendarzowych,
2) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
3) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie uprawnionej, przysługuje jeden dodatek w wysokości 400,00 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci pozostających pod jej opieką.

Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę. W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

Dodatek ten nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
2) osoba podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
3) dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
5) osoba w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego,
6) osoba korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.

Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2016-01-03
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10
Licznik odwiedzin: 12679

 1. 2012-07-02 (14:11:01)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 9. Dodatek do z.r. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzyst. z urlopu wychow.
  Redaktor: admin10
 2. 2012-07-02 (14:11:05)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 9. Dodatek do z.r. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzyst. z urlopu wychow.
  Redaktor: admin10
 3. 2013-01-06 (17:37:24)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 9. Dodatek do z.r. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzyst. z urlopu wychow.
  Redaktor: admin10
 4. 2013-01-06 (20:58:39)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 9. Dodatek do z.r. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzyst. z urlopu wychow.
  Redaktor: admin10
 5. 2013-10-16 (12:37:10)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 9. Dodatek do z.r. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzyst. z urlopu wychow.
  Redaktor: admin10
 6. 2015-06-26 (07:41:40)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 9. Dodatek do z.r. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzyst. z urlopu wychow.
  Redaktor: admin10
 7. 2015-10-30 (18:23:25)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 9. Dodatek do z.r. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzyst. z urlopu wychow.
  Redaktor: admin10
 8. 2015-10-30 (18:23:28)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 9. Dodatek do z.r. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzyst. z urlopu wychow.
  Redaktor: admin10
 9. 2016-01-02 (16:47:05)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 9. Dodatek do z.r. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzyst. z urlopu wychow.
  Redaktor: admin10
 10. 2016-01-03 (10:03:09)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 9. Dodatek do z.r. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzyst. z urlopu wychow.
  Redaktor: admin10
 11. 2016-04-30 (11:35:10)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 9. Dodatek do z.r. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzyst. z urlopu wychow.
  Redaktor: admin10
 12. 2017-08-01 (19:42:35)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 9. Dodatek do z.r. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzyst. z urlopu wychow.
  Redaktor: admin10