ikona wczytywania strony

Deklaracja Dostępności

Ikonka symbolizująca artykuł

Deklaracja dostępności (www.bip.opsgora.pl)

2020-03-29

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bip.opsgora.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2007-10-05 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-15
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-29 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Lisiecka, Mariola Palczyńska, Katarzyna Szut , lisiecka@opsgora.com.pl, palczynska@opsgora.com.pl, szut@opsgora.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 543-22-01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Poznańska 23 ,56-200 Góra Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul.Poznańskiej 23 ( wejście główne) oraz od podwórza Poznańska 23 – wejście wyłącznie służbowe. Do biura wchodzi się schodami wewnętrznymi. Przy wejściu głównym znajduje się winda dla niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na prawo za wejściem głównym. Obok budynku znajduje się parking. W budynku nie ma tłumacza migowego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne
Brak aplikacji mobilnych.

Otwórz deklarację dostępności strony www.bip.opsgora.pl

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2020-03-29
Dane wprowadził(a): Administrator systemu
Odpowiedzialna/y za treść: Edyta Lisiecka
Licznik odwiedzin: 2336

 1. 2021-06-04 (11:46:22)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Deklaracja dostępności (www.bip.opsgora.pl)
  Redaktor: Administrator systemu
 2. 2021-06-04 (11:46:32)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Deklaracja dostępności (www.bip.opsgora.pl)
  Redaktor: Administrator systemu
Ikonka symbolizująca artykuł

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

2021-03-12
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Załączniki:

 1. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (plik pdf 1403KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-03-12
Dane wprowadził(a): Edyta Lisiecka.
Odpowiedzialna/y za treść: Edyta Lisiecka.
Licznik odwiedzin: 2463

 1. 2021-03-12 (10:20:25)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
  Redaktor: Edyta Lisiecka.
 2. 2021-03-12 (10:20:40)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
  Redaktor: Edyta Lisiecka.
 3. 2021-03-12 (10:20:34)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
  Redaktor: Edyta Lisiecka.